Filipino Exercise Questions Gen-ED - Teachers ng Pinas


Filipino Exercise Questions Gen-ED - Teachers ng Pinas


PAGSUSULIT PARA SA KOMUNIKASYON/ GRAMATIKA/ RETORIKA

1.    Sila ang tumutukoy sa mensaheng pinapadala. Sa madaling salita, sila ang nag-eencode ng mensahe.

 1. tugon                           c. mensahe
 2. daluyan                       d. pinagmulan

2.    Siya ang nagbibigay pakahulugan sa mensaheng kanyang natanggap.

 1. daluyan                       c. tumatanggap
 2. mensahe                     d. tugon

3.    Dito dumadaan ang mensaheng ihahatid.

a.    mensahe               c. tugon

b.    daluyan                d. tumatanggap

4.    Ito ang naging sagot ng taong iyong kausap.

a.    tugon                                c. pinagmulan

b.    daluyan                 d. mensahe

5.    Ang sagabal na ito ng komunikasyon ay tumutukoy sa ingay sa paligid.

 1. semantika                   c. pisyolohikal
 2. pisikal                         d. saykolohikal

6.    Ang sagabal ng komunikasyon na tumutukoy sa pagkakaiba ng paniniwala ng bawat tao.

a.    a. pisikal                            c. semantika

b.    b. saykolohikal                d. pisyolohikal

7.    Ang komunikasyon na ito ay gumagamit ng mga salita upang maipahatid ang mensahe?

 1. di-berbal                      c. intrapersonal
 2. berbal                         d. interpersonal

8.    Komunikasyon na ito ay gumagamit ng ekspresyun ng mukha upang maipahatid ang mensahe?

a. berbal                                  c. interpersonal

b. di berbal                 d. intrapersonal

9.    9. Ito ay tumutukoy sa komunikasyong nagaganap sa pagitan ng isa at malaking pangkat ng mga tao.

 1. intrapersonal               c. interpersonal
 2. berbal                          d. pampubliko

10.  Ang komunikasyong intrapersonal ay tumutukoy sa komunikasyong

a.    pansarili                     c. pangmaramihan

b.    paiba                           d. pambuliko

11.  Ang komunikasyong ito ay naganap sa pagitan ng dalawang tao.

a.    intrapersonal                     c. pampubliko

b.    interpersonal                   d. pangmaramihan

12.  12. Ang mensaheng pangnilalaman ay tinatawag ding mensaheng

a.    panglinggwistika      c. pangkayarian

b.    relasyunal                    d. pansarili

13.  Ang telegrama, telopono ay mga halimbawa ng daluyang

a.    sensori                               c. pangkayarian

b.    institusyunal                    d. relasyunal

14.  Ang pagkakaroroon ng dalawa o higit pang kahulugan ng isang salita ay isang halimbawa ng anong sagabal ng komunasyon?

a.    a. Pisikal                            c. semantika

b.    b. Saykolohikal                 d. pisyolohikal

15.  Ang kahinaan ng paningin at kahinaan ng pandinig ay halimbawa ng _______ na sagabal.

a.    a. pisyolohikal                   c. pisikal

b.    b. semantika                     d. saykolohikal

16.  Gamitin ito sa pakikinig upang maaliw. Mahusay na halimbawa nito ang pakikinig ng mga awit sa radyo o konsyerto.

a.    a. appreciative                 c. mapanuri

b.    b. diskriminatori                 d. implayd

17.  Siya ang tagapakinig na ngiti ng ngiti habang may nagsasalita sa kanyang harapan.

a.    a. eager beaver                c. bewildered

b.    b. tiger                               d. frowner

18.  Siya ang tagapakinig na laging handang magreak sa anumang sasabihin ng nagsasalita.

a.    a. tiger                              c. sleeper

b.    b. frowner                          d. bewildered

19.  Siya ang pinakaepektibong tagapakinig.

a.    a. relaxed              c. frowner

b.    b. busy bee           d. two-eared listener

20.  Ito ang kakayahan ng nakikinig sa pagkilala sa mga sangkap ng wika.

a.    a. resepsyon         c. interpretasyon

b.    b. rekognisyon    d. asimilasyon

21.  Ito ay ang simula sa pagsusuri ng mga naririnig kung alin ang mahalaga at makahulugan.

a.    a. rekognisyon      c. interpretasyon

b.    b. asimilasyon       d. asimilasyon

22.   Ito ang pinakamahalagang puhunan ng isang nagsasalita.

a.    a. bigkas                c. tindig

b.    b. tinig                  d. kilos

23.   Kung wala ito sa pagsasalita, ang nagsasalita ay magmumukhang tuod o robot.

a.    a. kumpas             c. tindig

b.    b. bigkas                d. tinig

24.   Sa linggo na pala ang piknik natin. Ano ang ___________ mong pagkain?

a.    a.   Dadalhin         c. Dinadala

b.    b.   Dinala              d. Dadala

25.   Balita ko ay ______ daw si G. Cruz.

a.    a.   Naglitson         c. Naglilitson

b.    b.   Maglilitson     d. Lilitson

26.  Lipon ng mga salita na may simuno’t panaguri na nagagamit na bahagi ng pananalita at bahagi rin ng pangungusap.

a.    a.   payak                          c. sugnay

b.    b.   tambalan                     d. parirala

27.  Ano ang pokus ng pandiwa sa pangungusap na ito : IPANSULAT  MO ANG LAPIS NA MAY TASA.

a.    a.   Tagaganap                  c. Sanhi

b.    b.   Tagatanggap               d. Gamit

28.   Kapag tayo ay nabigo, bumangan tayo agad. Sakaling dumating ang daluyong, sandali siyang iiwas.

a.    a.   Payak                          c. Hugnayan

b.    b.   Tambalan                    d. Langkapan

29.   Ang mga mag-aaral ng Nolasco High School ay nagsasayawan at nag-aawitan.

a.    a.   Payak                         c. Hugnayan

b.    b.   Tambalan                    d. Langkapan

30.  Ano ang naganap na pagbabago na pagbabagong morpoponemiko sa salitang may salungguhit? Nasa mesa ang mga kagamitan sa panlinis.

a.    a.   Pagkakaltas                c. Metatesis

b.    b.   Asimilasyon               d. Reduplikasyon

31.  . Marumi ang kamay niya nang kumain.

a.    a.   Pagpapalit ponema   c. Paglilipat diin

b.    b.   Metatesis                     d. Reduplikasyon

32.   Asnan mo ang binili kong isda.

a.    Pagkakaltas ng ponema

b.    Paglilipat diin

c.     Asimilasyon

d.    Metatesis

33.  Aptan mo ang nasirang bubong.

a.    Metatesis            

b.    Pagkakaltas ng Ponema

c.     Paglilipat diin                    

d.    Pagpapalit Ponema

34.  62. Kunin mo ang walis at __________ at maglinis ako.

a.    a.   Pangdakot                   c. Pamdakot

b.    b.   Pandakot                    d. Pang-dakot

35.  Ito ay maliliit na yunit ng tunog na may kahulugan.

a.    ponema                c. morpolohiya

b.    ponolohiya             d. morpema

36.  Ito ay tumutukoy sa pag-aaral sa mga maliliit na yunit ng tunog na may kahulugan.

                                  i.    morpema               c. ponema

                                 ii.    morpolohiya                      d. ponolohiya

37.   Mga tunog na ginagamitan ng mga katumbas na letra o titik upang mabasa at mabigkas.

a.    a. ponemang katinig         c. segmental

b.    b. ponemang patinig         d. suprasegmental

38.  Tumutukoy ito sa yunit ng tunog na karaniwang tinutumbasan ng simbolo upang matukoy ang paraan ng pagbigkas.

                                  i.    a. suprasegmental          c. leksikal

                                 ii.    b. segmental                     d. pangkayarian

39.  Tumutukoy ito sa pinagsamang tunog ng isang patinig at isang malapatinig.

a.    a. klaster                           c. pares minimal

b.    b. diptonggo                    d. leksikal

40.   Tumutukoy ito sa magkasunod na tunog katinig sa isang salita.

a.    a. diptonggo                      c. klaster

b.    b. pares minimal               d. pangkayarian

41.   Tumutukoy ito sa pagtaas at pagbaba ng tinig sa pagsasalita.

a.    a. diin                                c. kumpas

b.    b. hinto                              d. tono

42.  . Nangangahulugan ito ng pagtigil sa pagsasalita.

a.    a. intonasyon                    c. hinto

b.    b. punto                             d. diin

43.   Tumutukoy ito sa mga makahulugang yunit ng isang salita.

a.    a. morpolohiya                  c. sintaksis

b.    b. morpema                     d. predikatibo

44.  Pag-aaral sa mga maliliit na yunit ng salita na may kahulugan.

a.    a. morpema                       c. predikatibo

b.    b. morpolohiya                d. sugnay

45.  . Mga salitang tinatawag ding pangnilalaman pagkat may kahulugan sa ganang sarili.

a.    a.  salitang leksikal         c. salitang payak

b.    b. salitang pangkayarian  d. salitang tambalan

46.   Mga salitang walang kahulugan sa ganang sarili at kailangang makita sa isang konteksto upang maging makahulugan.

a.    salitang pangkayarian

b.    salitang payak

c.    salitang maylapi

d.    salitang tambalan

47.  . Ang salitang BULAKLAK ay anong anyo ng salita?

a.    a. maylapi c. inuulit          

b.    b. tambalan           d. payak

48.  . Ang salitang MALIGAYA ay anong anyo ng salita?

a.    a. tambalan           c. inuulit

b.    b. maylapi             d. payak

49.  77. Tumutukoy ito sa pagbabago ng anyo ng morpema dahil sa impluwensiya ng mga katabing tunog.

a.    a. asimilasyon     c. pagpapalit

b.    b. paglilipat            d. asimilasyong ganap

50.  78. Ito ay tumutukoy sa mga salitang sumisimbolo sa ngalan ng tao, bagay hayop, pangyayari at kalagayan.

a.    a. pandiwa                        c. pangngalan

b.    b. panghalip                       d. pang-abay

51.   Ito ay panghalili sa pangngalan.

a.    a. pang-uri                         c. panghalip

b.    b. pang-abay                     d. pandiwa

52.   Salita o lipon ng mga salita na iniuugnay sa mga pangngalan at panghalip upang maipakita ang katangian nito sa iba.

a.    a. pang-abay                    c. pang-ukol

b.    b. pang-uri             d. pang-ugnay

53.  . Mga salitang nagpapahayag ng kilos, aksiyon o gawa.

a.    a. pandiwa                       c. pang-ugnay

b.    b. pantukoy                       d. pang-abay

54.   Ito ang nagbibigay buhay sa pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay.

a.    a. pangngalan                   c. pang-abay

b.    b. panaguri                        d. pang-uri

55.   Ito ang mga salitang ginagamit sa pagdurugtong ng panuring sa salitang tinuturingan.

a.    a. pang-angkop                 c. pang-ukol

b.    b. pangatnig                    d. pananda

56.   Ang at, o, saka, pati at iba pa ay halimbawa ng

a.    a. pang-angkop                 c. pang-ukol

b.    b. pangatnig                    d. pananda

57.  Ang na at ng ay halimbawa ng

a.    a. pananda                        c. pang-ukol

b.    b. pangatnig                      d. pang-angkop

58.   Ito ay isang salita o grupo ng mga salita na naghahayag ng isang kompletong diwa.

a.    a. panaguri                        c. pangungusap

b.    b. paksa                            d. hugnayan

59.   Ito ang bahagi ng pangungsap na kumakatawan sa impormasyong sinasabi o iniuugnay sa paksa.

a.    a. simuno                          c. paksa

b.    b. panaguri                      d. payak

60.  . Ito ang pangunahing komponent ng batayang pangungusap.

a.    a. panghalip          c. pandiwa

b.    b. pangngalan       d. panaguri at paksa

61.   Anong ayos ng pangungsap kapag nauuna ang simuno sa panaguri.

a.    a. karaniwan                     c. payak

b.    b. di-karaniwan               d. tambalan

62.   Anong ayos ng pangungusap kapag nauuna ang panaguri sa simuno.

a.    a. di-karaniwan                c. langkapan

b.    b. payak                            d. karaniwan

63.   Ang pangungsap na ito ay nagbabadya ng katotohanan.

a.    a. patanong                       c. padamdam

b.    b. pasalaysay                   d. pautos

64.   Ang pangungsap na nagnanais makabatid ng tungkol sa isang bagay na nais malaman.

a.    a. pautos                           c. padamdam

b.    b. pasalaysay                    d. patanong

65.   Parang sirang plaka ang bibig ni Linda.

 1. pagtutulad     c. pagbibigay katauhan
 2. pagwawangis              d. pagmamalabis

66.  94. Umuunlad ang bayan sa laki ng utang.

 1. balintunay                  c. pagtawag
 2. pagmamalabis d. palit-tawag

67.  95. Venus siya ng kagandahan.

 1. pagmamalabis           c. palit-tawag
 2. pagwawangis              d. pagtawag

68.  96. Ang ama ang haligi ng tahanan.

 1. palit-tawag                 c. pagtawag
 2. pagpapalit-saklaw       d. pagsasayusay

69.  97. Lumuha ang langit sa tindi ng hapis.

 1. balintunay                  
 2. pagsasayusay
 3. pagmamalabis
 4. pagbibigay katauhan

70.  98. Pag-ibig masdan ang ginawa mo.

 1. paghihimig                 
 2. pagsasayusay
 3. pagtawag                  
 4. pagpapalit-saklaw

71.  99. Mata lamang niya ang walang latay ng siya’y parusahan ng kanyang ama.

 1. balintunay                  
 2. pagsasayusay
 3. pagmamalabis          
 4. pagbibigay katauhan

72.  Hindi ka maaring umakyat sa aming hagdan.

 1. pagpapalit–saklaw    c. palit-tawag
 2. balintunay                    d. pagtawag

73.  Teng ! Teng! Tang! Orasyon na naman.

 1. pagtawag                    c. paghihimig
 2. palit-tawag                   d. pag-uulit

74.   Hindi ako bulag para makita ang katotohanan.

 1. pagtanggi                    c. paglilipat-wika
 2. pag-uulit                      d. pagsalungat

75.  . Ang kawal ay namatay upang mabuhay.

 1. pagsalungat               c. pagsasayusay
 2. pagtanggi                    d. pagmamalabis

76.  . Sasagipin ang sisiw na sisinghap-singhap.

 1. pagmamalabis            c. pagsasayusay
 2. balintunay                    d. pag-uulit

77.   Ang ulila’t kaawa-awang silid ay pinasok ni Lina.

 1. pagmamalabis            c. paglilipat-wika
 2. pagtutulad                   d. pagwawangis

78.   Nagsasayaw ang mga dahon sa hihip ng hangin.

 1. pagmamalabis           
 2. pagbibigay–katauhan          
 3. pagtutulad
 4. pagtatambis

79.   Isang Kayumanggi ang pinarangalan sa Manila Hotel.

 1. palit-tawag                 c. pagtawag
 2. pagpapalit-saklaw       d. pagwawangis

80.  Hangad ko ang ikaw ay madamayan sa iyong pagdadalamhati dahil sa pagyao ng iyong mahal, ngunit naisin ko man ay di ko magawa pagkat ikaw ay nasa ibayong dagat.

 1. palit-tawag                  c. pagtatambis
 2. pagdaramdam d. pag-uyam

81.   Kay hirap pakisamahan ng kaibigan ko, sunduin ko nang maaga sa kanilang bahay, napakaaga ko raw, sunduin ko naman nang tanghali, kaytagal ko raw dumating, mahuhuli na siya sa apoynment niya.

 1. pagtatambis                c. pagtawag
 2. pagsalungat               d. pagmamalabis

82.   Talagang superyor ang iyong ugali; pagkatapos kitang tulungan sa lahat ng iyong pangangailangan, ako pa ang iyong siniraan.

 1. pagtanggi                    c. pagdaramdam
 2. pag-uyam                   d. pagsasayusay

83.  Ang kahulugan ng akronim na SWP ay

a.    Sambayanan ng Wikang Filipino

b.    Sanggunian ng Wikang Pambansa

c.     Samahan ng Wikang Pambansa

d.    Surian ng Wikang Pambansa

84.  Noong 1937 , iminungkahi ng SWP sa kanilang resolusyon na ang Wikang Pambansa ay ibatay sa

a.    a.   Tagalog          c. Cebuano

b.    b.   Ilocos               d. Waray

85.  Sinimulang ituro ang Wikang Pambansa sa mga paaralan noong

a.    a.   1935                b. 1937                       

b.    c. 1940                  d. 1941

86.  Noong 1959 , nilinaw ng Kagawaran ng Edukasyon na kalian ma’t tutukuyin ang Wikang Pambansa ng Pilipinas ay tatawaging

a.    a.   Tagalog                       c. Filipino

b.    b.   Pilipino                                   d. Pilifino

87.  Ayon sa Saligang Batas ( 1987) , ang Wikang Pambansa ng Pilipinas ay tatawaging

a.    a.   Filipino                                   c. Pilipino

b.    b.   Filifino                          d. Pilfino

88.  Ang patakarang sinimulang ipatupad sa mga paaralan noong 1974 ay tinatawag na

a.    Edukasyong multilinggwal                       

b.    Edukasyong Monolinggwal                      

c.     Edukasyong Trilinggwal

d.    Edukasyong Bilinggwal

89.  Ang alpabeto ng ating mga ninuno noong panahong pre-kolonyal ay tinatawag na

a.         alibata                                     c. talibaba

b.         alibaba                                     d. taliba

90.  Ang alpabetong binalangkas noong 1940 ay nakilala sa tawag na

a. Ey Bi SI                                           c.Alpabeto

b.         Abakada                                 d. Alfabeto

91.  Ang bagong alpabetong Filipino ay binubuo ng

a.         20 titik                                      c. 28 titik

b.         25 titik                                      d. 31 titik

92.  Noong 1971, iminungkahing dagdagan ang alpabeto ng

a.         5 titik                                        c. 8 titik

b.         7 titik                                        d. 11 titik

93.  Ang mga titik sa Bagong Alpabetong Filipino ay tinatawag nang pa –ingles maliban sa

a.         Ñ         b. Ng               c. Q         d. Z

94.  Sa kasalukuyan,ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay

a.         Ingles at Pilipino      c. Filipino at Tagalog

b.         Ingles at Filipino      d. Ingles, Kastila at Filipino

95.  Tuwing Agosto, ipinagdiriwang ang

a.         Araw ni Balagtas         c. Araw ni Rizal

b.         Buwan ni Quezon     d. Araw ng SWP

96.  Unang naging tagapangulo ng Surian ng Wikang Pambansa

a.         Lope K. Santos           c. Iñigo Ed Regalado

b.         Cecilio Lopez      d. Jaime C. De Veyra

97.  Upang manatiling buhay ang wika, kinakailangang ito ay patuloy na

a.         Sinasaliksik                 c. Ginagamit

b.         Isinasaaklat                 d. Itinuturo

98.  Dahil sa patuloy na pag-unlad ng wika, sinasabing ito ay isang

a.    Walang kabuluhang wika            

b.    Daynamikong bukas na sistema

c.     Wikang walang patutunguhan

d.    Wikang kailanman ay hindi mapapalago

99.  Upang maging mabisa ang paggamit ng wika, ito ay

a.    Pinipili                                                       

b.    Isinasaayos

c.     Pinipili at Isinasaayos

d.    Pinipili at pinapalaganap

100.       Sa isang bansang tulad ng Pilipinas, ang mga mamamayan ay may kalayaang makisangkot sa pag-ugit ng pamahalaan. Ito ay tumutukoy sa kahalagahan ng pakikipagtalastasang

a.    a.   Panlipunan                  c. Pampulitika

b.    b.   Pampropesyon           d. Panrelihiyon

101.       Antas ng wika na kilala bilang mga salitang kanto

a.    a.   Lalawiganin                 c. Pampanitikan

b.    b.   Balbal                         d. Pambansa

102.       Bawat nilalang ay may kani-kaniyang katangian, kakayahan at kaalaman sa paggamit ng wika dahil ang wika ay

a.         Masistema                  c. Arbitraryo

b.         Balangkas                   d. Nagbabago

103.       Sagisag ang wika dahil ito ay

a.    Sumasagisag sa kulay ng isang bansa          

b.    Dungawan ng kultura ng isang bansa

c.     Sagisag ng pagkakaibigan                      

d.    Dungawan ng tahanan

104.       Ginagamit ng tao ang wika sa pagpapahayag ng damdamin at kaisipan; kung gayon ang wika ay instrumento ng

a.         Pagtuturo                    c. Komunikasyon

b.         Kabuhayan                  d. Pag-aaral

105.       Ang anumang kahulugan ng wika ngayon ay maaaring madagdagan bukas dahil ang wika ay 

a.    Nagbabago o daynamiko                                   c. Nagbubuklod ng Bansa

b.    Lumilinang sa Malikhaing Pag-iisip                      d. Sinasalitang Tunog

106.       Ang pagkakaiba ng katangian ng mga wika ay bunga ng pagkakaiba-iba ng mga bansa at pangkat sa

a.         Panitikan                                 c. Lahi

b.         Kultura                                   d. Edukasyon

107.       Ang maagham na pag-aaral ng wika.

a.         Semantika                   c. Pagbabalangkas

b.         Linggwistika              d. Dalubwika

108.       Ano ang tawag sa taong nagsasagawa ng maagham na paraan ng pag-aaral ng ating wika.

a.         Linggwista                             c. Dalubwika

b.         Polyglot                                   d. Tagles

109.       Ang wikang ito ang siyang pinakamalinang at may pinakamayamang panitikan sa mga wikang sinasalita sa buong kapuluan ng Pilipinas.

a.         Bisaya                                     c. Hiligaynon

b.         Ilokano                                    d. Tagalog

110.       Ang tawag sa taong may maraming alam na wika.

a.         Polyglot                      c. Linggwista

b.         Dalubwika                   d. Antropologo

111.       Ano ang tawag sa pagkakaroon ng kasanayan sa dalawang wika.

a.         Linggwista                   c. Bilinggwalismo

b.         Dalubwika                   d. Polyglot

112.       Ito ay antas ng wika na tinatawag ding panretorika.

a.         Pampanitikan             c. Pambansa

b.         Kolokyal                      d. Lalawiganin

113.       Tungkulin ng wika na naipapakita sa pamamagitan ng pakikipanayam upang makakuha ng impormasyon o datos.

a.         Interaksyunal                          c. Heuristik

b.         Impormatib                  d. Instrumental

114.       Teorya ng wika na naniniwala na wika ay nagmula sa mga masisidhing damdamin.

a.         Yoheho                        c. Tarara boom diay

b.         Pooh-pooh                 d. Tata

115.       Teorya ng wika na naniniwala na wika ay nagmula sa mga pwersang pisikal.

a.         Yoheho                       c. Tarara boom diay

b.         Pooh-pooh      d. Tata

116.       Teorya ng wika na naniniwala na wika ay nagmula sa mga tunog ng kalikasan.

a.    a.   Dingdong                     c. Bow-wow

b.    b.   Pooh-pooh                  d. Tata

117.       Naulinigan ang pag-uusap ng grupo dahil sa lakas ng tinig nila.

a. nahihimigan             c. nakikita

b. napakikinggan                  d. nararamdaman

118.       Karapatan ng bawat batang Pilipino ang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga sa kanya.

a. mag-aalaga                        c. nagpapasalamat

b. magsasaway                                   d. nalilito

119.       Nagugulumihan si Roceelle kung anong kurso ang kanyang kukunin sa Kolehiyo.

a.         nagtataka                    c. nagpapasalamat

b.         natutuwa                     d. nalilito

120.       Tigib na ng pasahero ang dyip nang ito ay umalis.

a.         punong-puno            c. kakaunti

b.         kulang-kulang             d. marami-rami

121.       Hindi na nakapagpigil ang kaawa-awang katulong kaya ibinulalas ang sama ng loob

122.       sa mapang-aping amo.

a.         isinabi                                     c. isinigaw

b.         inilahad                                                d. ibinulgar

123.       Iminungkahi ang pagbabawal magtapon ng basura sa di-wastong lugar.

a.         ipinatupad                                c. isiniwalat

b.         inilahad                                              d. ikinalat

124.       Kakarampot ang nakuha kong ulam sa mesa.

a.         Marami                                                c. Malalaki

b.         Katiting                                              d. Mahahaba

125.       Alumpihit ang itay habang hinihintay ang inay.

a.         Kabang –kaba            c. Di - Mapalagay

b.         Siyang – siya              d. Tuwang – Tuwa

126.       Iyon ang kinamihasnan ng babaeng iyon sa bundok kaya di – makaunawa sa iyo.

a.         Natutuhan                   c. Napag-aralan

b.         Kinagawian                d. Nagustuhan

127.       Anyo ng panitikan na may sukat, tugma, taludtud at saknong.

a.    tuluyan                                          c. padula

b.    patula                                           d. patanghal

128.       Anyo ng panitikan na tuloy-tuloy at nasusulat sa karaniwang takbo ng mga pangungusap.

a.    padula                                           c. tuluyan

b.    patanghal                          d. patula

129.       Ito ay salaysay hinggil sa pinagmulan ng sansinukuban, kalipunan ng iba’t ibang paniniwala sa mga diyos at diyosa, kwento ng tao at ng mga mahiwagang nilikha.

a.    alamat                               c. mito

b.    anekdota               d. sanaysay

130.       Kwento o salaysay na nagpasalin-salin sa bibig ng mga tao at karaniwang tungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay.

a.    anekdota               c. talambuhay

b.    mito                                   d. alamat

131.       Kwento o salaysay na ang mga pangyayari ay hango sa tunay na karanasan, nakawiwili at kapupulutan ng aral.

a.    sanaysay               c. mito

b.    anekdota              d. alamat

132.       Salaysay na tumatalakay sa isang tanging paksa. Ang sariling opinyon o pananaw ay kitang-kita sa sumulat.

a.    pabula                               c. sanaysay

b.    parabula                            d. nobela

133.       Kwento o salaysay ng buhay ng isang tao.

a.    pabula                               c. talambuhay

b.    parabula                            d. dula

134.       Salaysay na ang karaniwang nagsisiganap ay mga hayop.

a.    pabula                              c. talumpati

b.    parabula                            d. nobela

 

135.       Salaysay hango sa banal na kasulatan na naglalayong mailarawan ang isang katotohanang moral o ispiritwal sa isang matalinghagang paraan.

a.    dula                                               c. balita

b.    nobela                                           d. parabula

136.       Salaysay na isinulat para itanghal sa entablado, may mga tauhang gumaganap na naglalarawan ng buhay o ugali ng tao.

a.    nobela                                           c. talumpati

b.    dula                                               d. balita

137.       Salaysay na nag-iiwan ng isang impresyon o kakintalan sa mambabasa.

a.    maikling kwento              c. nobela

b.    dula                                               d. sanaysay

138.       Salaysay na mahaba, maraming tauhan at tagpuan na nahahati sa mga kabanata.

a.    talumpati                           c. nobela

b.    dula                                               d. sanaysay

139.       Salaysay na sinulat upang bigkasin sa harapan ng maraming tao na may layuning umakit, humikayat, magpaliwanag at iba pa.

a.    talambuhay                                   c. talumpati

b.    sanaysay                           d. balita

140.       Paglalahad ng mga pang-araw-araw na pangyayari sa kapaligiran at maging sa ibang bansa.

a.    nobela                                           c. balita

b.    sanaysay                           d. dula

141.       Tulang patugma na ang layunin ay pahulaan ang isang bagay, tao at pook.

a.    salawikain                         c. elehiya

b.    liriko                                               d. bugtong

142.       Tulang patugma na ang layunin ay maglahad ng mga butil ng karunungang kinapapalooban ng mga aral sa buhay. Magandang gabay sa pang-araw-araw na buhay.

a.    epiko                                             c. oda

b.    elehiya                                           d. salawikain

143.       Mahabang salaysay na naglalarawan ng pambihirang katangian at kapangyarihan ng pangunahing tauhan.

a.    liriko                                               c. oda

b.    soneto                                           d. epiko

144.       Tulang pandamdamin o lirikong patungkol sa patay.

a.    liriko                                               c. soneto

b.    elehiya                                          d. oda

145.       Tulang liriko na binubuo ng 14 na taludtod. Naglalaman ito ng damdamin at kaisipan.

a.    oda                                                c. tanaga

b.    soneto                                          d. haiku

146.       Tulang lirikong nagpapahayag ng papuri at masiglang damdamin na patungkol sa isang kaisipan.

a.    oda                                                c. haiku

b.    tanaga                                           d. soneto

147.       Tulang binubuo ng 4 taludtod, na may 7 pantig sa bawat taludturan.

a.    tanaga                                          c. oda

b.    haiku                                             d. soneto

148.       Tulang binubuo ng 17 pantig na may 3 taludtod. 5 pantig ang sukat sa unang taludtud, 7 sa ikalawang taludtod at 5 sa pangatlong taludtod.

a.    tanaga                                           c. oda

b.    haiku                                             d. soneto

149.       Ito ay awit sa panghele o pagpapatulog sa mga bata.

a.    oyayi                                             c. diona

b.    sambotani                         d. soliranin

150.       Awit sa pagwawagi o pagtatagumpay sa digmaan.

a.    diona                                             c. soliranin

b.    sambotani                                    d. umbay

151.       Awit sa panliligaw at pagpapakasal.

a.    oyayi                                  c. diona

b.    sambotani             d. hiliraw at pamatbat

152.       Awit sa paggagaod o pagsasagwan

a.    umbay                               c. soliranin

b.    maluway               d. oyayi

153.       Awit sa Pamamangka

a.    talindaw               c. kumintang

b.    dalit                                    d. maluway

154.       Awit sa Pakikipagdigma

a.    umbay                               c. kumintang

b.    dung-aw                d. balitaw

155.       Mga awit ng pag-ibig.

a.    balitaw at kundiman                   c. maluway

b.    kumintang                         d. dung–aw

156.       Awit sa paglilibing

a.    maluway                c. dalit

b.    umbay                              d. sambotani

157.       Awit ng papuri sa Diyos

a.    dalit                                   b. diona                      

b.    oyayi                                 d. soliranin

158.       Awit na nagpapahayag ng kalungkutan at pagdurusa.

a.    soliranin                            c. sambotani

b.    dung-aw                           d. talindaw

159.       Mga awit ng pag-iinuman

a.    hiliraw at pamatbat                     c. maluway

b.    indolanin at kutang-kutang           d. kumintang

160.       Mga awiting panlansangan

a.    maluway                            c. dung-aw

b.    indolanin at kutang-kutang       d. talindaw

161.       Awit sa sama-samang paggawa

a.    sambotani                         c. maluway

b.    oyayi                                             d. umbay

162.       Mga tugmang ginagamit sa panggamot, pangkukulam o pang-eengkantado.

a.    bulong                              c. sawikain

b.    epiko                                 d. tugmaang pambata

163.       Ito ay epiko ng mga Ilokano.

a.    hudhud at alim                  c. biag ni lam-ang

b.    ibalon at aslon                   d. hari ng bukid

164.       Ito ay epiko ng mga Muslim.

a.    bantugan               c. ibalon at aslon

b.    bidasari                            d. kumintang

165.       Ito ay epiko ng mga Ifugao.

a.    biag ni lam-ang                 c. tuwaang

b.    hinilawod             d. hudhud at alim

166.       Ito ang kauna-unahang aklat na panrelihiyong nalimbag sa Pilipinas noong 1593.

a.    Nuestra Señora del Rosario        

b.    Ang Doctrina Cristiana 

c.     Barlaan at Josaphat

d.    Ang Pasyon

167.       Ito ang ikalawang aklat na nailimbag sa Pilipinas. Sinulat ni Padre Blancas de San Jose noong 1602.

a.    Nuestra Señora del Rosario     

b.    Ang Doctrina Cristiana     

c.     Barlaan at Josaphat

d.    Ang Pasyon

168.       Ikatlong aklat na nalimbag sa Pilipinas na sinulat ni Padre Antonio de Borja. Ipinalagay itong kauna-unahang nobelang nalimbag sa Pilipinas.

 1. Nuestra Señora del Rosario  
 2. Ang Doctrina Cristiana           
 3. Barlaan at Josaphat
 4. Ang Pasyon

169.       Ito ay isinulat na Padre Modesto de Castro, ang tinaguriang “Ama ng Klasikang Tuluyan sa Tagalog.” Naglalaman ito ng pagsusulatan ng magkakapatid.

a.    Urbana at Felisa       

b.    Ang Pasyon

c.     Barlaan at Josaphat   

d.    Ang Doctrina Cristiana

170.       Ang dula na ito ay hango sa isang alamat ng isang dalagang nahulog ang singsing sa dagat, at ang sinumang binatang makakakita nito’y siyang pakakasalan ng dalaga.

a.    karagatan                         c. tibag            

b.    karilyo                                d. sinakulo

171.       Ang dula na ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng patulang pagtatalo. Ito ay karaniwang ginagawa sa isang maluwang na bakuran ng namatayan.

  1. juego de prenda                      c.karilyo
  2. tibag                                        d. duplo

172.       Ang mga babaeng kasali sa dulang ito ay binabansagan ng pangalan ng mga bulaklak , punongkahoy naman para sa mga kasaling kalalakihan. Sinisimulan ito sa paghahanapng hari ng kanyang alagang ibon .

a. tibag                                    c. karilyo

b. juego de prenda                  d. duplo

173.       Ang dula na ito ay tungkol sa paghahanap ni Reyna Elena at Haring Constantino sa nawawalang krus ni Hesukristo.

a. sinakulo                               c. panunuluyan

b. tibag                                   d. salubong

174.       Ang dula na ito ay may kaugnayan sa pagpapagalaw ng mga kartong hugis-tao sa likod ng isang kumot na puti at pagbigkas ng diyalogo ng mga tauhan.

a. panubong                            c. karilyo

b. salubong                                          d. tibag

175.       Ang dula na ito ay tungkol sa buhay at pagpapakasakit ni Kristo.

a.    sinakulo                                 c. tibag

b.    salubong                                  d. panubong

176.       Ang dulang ito ay karaniwang umiikot lagi sa paglalabanan ng mga muslim at kristiyano.

a.    pangangaluluwa               c. moro-moro

b.    zarzuela                             d. alay

177.       Ito ay isang musikal o melodramang may tatlong yugto at umiikot sa iba’t ibang paksa gaya ng pag-ibig, paninibugho, paghihiganti, pagkasuklam at iba pa.

a.    pangangaluluwa                     c. alay

b.    moro-moro                              d. zarzuela

178.       Tula ni Dr. Rizal na isinulat niya noong siya’y walong taong gulang.

a.    Sa Aking Mga Kababata                        

b.    Sa Kabataang Pilipino

c.     Mi Ultimo Adios                            

d.    Ang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa

179.       Ang Propagandista na ito ay gumamit ng sagisag na TAGA-ILOG

a.    a. Antonio Luna c. Graciano Lopez Jaena

b.    b. Juan Luna         d. Pedro Paterno

180.       Siya ang tinaguriang AMA NG PAHAYAGAN

a.    a. Antonio Luna           c. Pascual Poblete

b.    b. Marcelo Del Pilar                 d. Jose Maria Panganiban

181.       Sino ang propagandista na gumamit ng sagisag na dimasalang at laon-laan.

a.    a. Marcelo H. Del Pilar    c. Dr. Jose P. Rizal

b.    b.Pascual Poblete        d.Pedro Serrano Laktaw

182.       Siya ang nagbigay ng pamagat sa tulang Mi Ultimo Adios ni Dr.Jose P. Rizal.

a.    Padre Mariano Dacanay                        

b.    Padre Jose Rodriguez                             

c.     Padre Modesto de Castro

d.    Padre Juan de Placencia

183.       Ang akda na ito ay naglalaman ng mga kabuuang kasaysayan ng Pilipinas bago dumating ang mga Kastila.

a.    Ang Anak ng Bayan                                 

b.    Ang Dapat Mabatid ng mga Tagalog       

c.     Liwanag at Dilim

d.    Ang Kartilya ng Katipunan

184.       Siya ang tinaguriang UTAK NG KATIPUNAN

 1. Apolinario Mabini        c. Marcelo del Pilar
 2. Emilio Jacinto                       d. Andres Bonifacio

185.       Siya ang tinaguriang UTAK NG HIMAGSIKAN

a.    Emilio Jacinto                    c. Marcelo del Pilar

b.    Apolinario Mabini           d. Juan Luna

186.       Siya ang sumulat ng tulang ISANG DIPANG LANGIT

  1. Amado V. Hernandez          
  2. Jose Corazon de Jesus         
  3. Alejandro Abadilla
  4. Valeriano H. Peña

187.       Siya ang sumulat ng tulang AKO ANG DAIGDIG

a.    Amado V. Hernandez                              

b.    Jose Corazon de Jesus            

c.     Alejandro Abadilla

d.    ValerianoH. Peña

188.       Siya ang sumulat ng nobelang NENA AT NENENG

a.    a.Valeriano H. Peña                               

b.    b. Iñigo Ed. Regalado

c.     c. Aurelio Tolentino

d.    d. Clodualdo Del Mundo

189.       Siya ang sumulat ng nobelang SAMPAGUITANG WALANG BANGO

 1. Valeriano H. Peña     
 2. Iñigo Ed. Regalado
 3. Aurelio Tolentino        
 4. Clodualdo Del Mundo

190.       Siya ang sumulat ng nobelang BANAAG AT SIKAT

a.    Valeriano H. Peña            c. Aurelio Tolentino

b.    Iñigo Ed. Regalado           d. Lope K. Santos

191.       125. Siya ang sumulat ng maikling kwento na UHAW ANG TIGANG NA LUPA

a. Liwayway Arceo                c. Aurora Cruz

b. Cornelio Reyes                   d. Serafin Guinigundo

192.       126. 127. Anong taon idineklara ang BATAS MILITAR

a.1982             c.1962

b.1972             d.1952

193.       128. Matapang at kilalang manghihimagsik at tinaguriang AMA NG DEMOKRASYANG PILIPINO

a. Jose Rizal               c. Emilio Jacinto

b. Andres Bonifacio              d. Emilio Aguinaldo

194.       132. Dito nakasaad ang lugar na pangyayarihan ng aksyon o mga insidente gayundin ang panahon kung kailan naganap ang kwneto.

a. tauhan                                             c. tunggalian

b. tagpuan                                          d. kasukdulan

195.       133. Kababasahan ng problemang haharapin ng pangunahing tauhan.

a. tauhan                                             c. kasukudulan

b. tunggalian                                        d. Suliranin

196.       Naglalahad ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhang nasasangkot sa suliranin.

a. tunggalian              c. kakalasan

b. saglit na kasiglahan            d. Katapusan

197.       135. Ang ibang pangalan ng tulang pandamdamin ay

a. Tulang Liriko                     c. Tulang Patnigan

b. Tulang Pasalaysay d. Tulang Padula

198.       Pinagtibay ng kongreso ang Batas Komonwelt Blg. 184 na nagtatatag ng isang

a.    Pangkat ng mga Mag-aaral ng mga Wika sa Pilipinas.

b.    Surian ng Wikang Pambansa.

c.     Lupon ng mga Tagasuri ng mga Wika sa Pilipinas.

d.    Komisyon ng Wikang Filipino.

199.       Unang naging tagapangulo ng Surian ng Wikang Filipino si

a.    Lope K. Santos.          C.  Iñigo Ed Regalado.

b.    Cecilio Lopez.          D.  Jaime C. de Veyra.

200.       Ipanahayag ni Pangulong Manuel L. Quezon noong Disyembre 30, 1937 na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay ibabatay sa

a.    Tagalog.                     C.  walong wikang umiiral.

b.    Ingles.                          D.  Cebuano.

201.       Ang lumagda ng Proklama Blg. 12 na naglilipat sa pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa taon-taon simula ika-13 hanggang 19 ng Agosto ay si

a.    Pangulong Manuel L. Quezon.          

b.    Pangulong Emilio Jacinto.

c.     Pangulong Diosdado Macapagal.

d.    Pangulong Ramon Magsaysay.

202.       Nilagdaan ang Kautusang Pangkagawaran Blg. 25 na nagtatadhana ng mga panuntunan sa pagpapatupad ng patakarang edukasyong bilinggwal noong

a.    Hunyo 19, 1974.                     C.  Hulyo 12, 1944.

b.    Hunyo 9, 1974.                       D.  Hulyo 9, 1974

203.       Binubuo ang alibata ng

a.    20 titik.                         C.  14 titik.

b.    17 titik.                        D.  28 titik.

204.       Sa pagdating ng mga Kastila, ang alibata ay pinalitan ng alpabetong

a.    Griyego.                                  C.  Hindu.

b.    Malayo,                                   D.  Romano.

205.       Mula sa pagkakaroon ng 20 titik sa alpabeto noong 1971, dinagdagan ito ng

a.    11 titik.                                    C.  3 titik.

b.    8 titik.                                       D.  31 titik.

206.       Noong 1987, muling binago ang alpabetong Filipino at ginawa na lamang itong may

a.    28 titik.                                    C.  31 titik.

b.    20 titik.                                     D.  25 titik.

207.       Sa kasalukuyan, ang may layuning bumalangkas, magpaunlad at magpalaganap ng wikang Filipino at iba pang mga wika ng Pilipinas ay ang

a.    Surian ng Wikang Pambansa.           

b.    Linangan ng mga Wika sa Pilipinas.

c.     Komisyon ng Wikang Filipino.       

d.    Lupon ng Pananaliksik sa mga Wika.

208.       Upang manatiling buhay ang isang wika, kinakailangang ito’y patuloy na

 1. sinasaliksik.                             C. ginagamit.
 2. isinasaaklat.                            D. itinuturo.

209.       Dahil sa patuloy na pag-unlad ng wika, sinasabing ito ay isang

 1. walang kabuluhang wika.                  
 2.  wikang walang patutunguhan.
 3. daynamikong bukas na sistema.   
 4. wikang kailanman ay hindi mapapalago.

210.       Upang maging mabisa ang paggamit ng wika, ito ay

 1. pinipili.                                                 C. pinipili o isinasaayos.
 2. isinasaayos.                                                    D. pinipili at isinasaayos.

211.       Sa isang bansang tulad ng Pilipinas, ang mga mamamayan ay may kalayaang makisangkot sa pag-ugit ng pamahalaan. Ito ay tumutukoy sa kalahagahan ng pakikipaglatastasan na

 1. panlipunan.                              C. pampulitika.
 2. pampropesyon.                       D. panrelihiyon.

212.       Sa anumang propesyon, upang maging matagumpay ay nangangailangan ng

 1. malawak na karanasan.                     
 2. mabisang pakikipagtalastasan.
 3. paghahandang pansarili.                   
 4. lahat ng nabanggit.

213.       Antas ng wika na kilala bilang mga salitang kanto ang

 1. lalawiganin.                            
 2. pampanitikan.
 3. balbal.                                                            
 4. pambansa.

214.       Itinuturing itong makabuluhang tunog ng isang wika.

 1. wika                                                     C. Kultura
 2. ponema                                              D. karanasan

215.       Tumutukoy ang paraan ng pagpapahayag na ito sa mga senyas na ginagamit ng tao sa pakikipagtalastasan.

 1. berbal                                                  C. di-berbal
 2. simbolik                                               D. tsanel

216.       Ang makahulugang yunit ng isang salita katulad ng panlapi at salitang-ugat ay tinatawag na

 1. ponema.                                  C. pangungusap.
 2. morpema.                               D. diskurso.

217.       Bawat nilalang ay may kani-kaniya at iba-ibang katangian, kakayahan at kaalaman sa paggamit ng wika dahil ang wika ay

 1. masistema.                            C. arbitraryo.
 2. balangkas.                               D. nagbabago.

218.       Sagisag ang wika dahil ito’y

 1. sumasagisag sa kulay ng isang bansa.
 2. sagisag ng pagkakaibigan.
 3. dungawan ng kultura ng isang bansa.      
 4. dungawan ng tahanan.

219.       Ginagamit ng tao ang wika sa pagpapahayag ng damdamin o kaisipan; kung gayon, ang wika ay instrumento ng

 1. pagtuturo.                                C. komunikasyon.
 2. kabuhayan.                             D. pag-aaral.

220.       Ang paggana ng imahinasyon sa pagbabasa ng mga akdang pampanitikan ay patunay na ang wika ay

 1. lumilinang ng malikhaing pag-iisip.
 2. instrumento ng komunikasyon.
 3. nagbubuklod ng bansa.                     
 4. nakabatay sa kultura.

221.       Ang anumang kahulugan ng wika ngayon ay maaaring madagdagan bukas dahil ang wika ay

 1. nagbabago o daynamiko.               
 2. nagbubuklod ng bansa.
 3. lumilinang sa malikhaing pag-iisip.    
 4. sinalitang tunog.

222.       Ang pagkakaiba ng katangian ng mga wika ay bunga ng pagkakaiba-iba ng mga bansa at pangkat sa

a.    panitikan.                                 C. lahi.

b.    kultura.                                   D. edukasyon.

223.       Maraming kaalaman ang naisalin sa ibang lahi at salinlahi dahil ang wika ay

 1. tumutuklas at nagpapaunlad ng kaalaman.
 2.   nag-iingat at nagpapalaganap ng kaalaman.
 3. nababawasan at nadaragdagan ng kaalaman.
 4. lumilinang ng malikhaing pag-iisip.

224.       Ang pagkawala ng ilang salita o bokabularyo at ang pagdaragdag ng mga bagong salita sa isang wika ay mga patunay na ang wika ay

 1. nakabatay sa kultura.                                    
 2. masistemang balangkas.
 3. sinasalitang tunog.                                         
 4. nagbabago o daynamiko.

225.       Lumalawak ang kahulugan ng mga bokabularyo ng isang wika kapag

 1. ang mga lumang salita ay napapalitan ng bagong salita.
 2. ang mga lumang salita ay napapalitan ng bagong kahulugan.
 3. ang mga lumang salita ay nagkakaroon ng bagong kahulugan.
 4. ang mga lumang salita ay nagkakaroon ng bagong paraan ng pagbigkas.

226.       Ito’y kahusayang pragmatiko na tumutukoy sa abilidad ng isang ispiker upang piliin ang angkop na barayti ng wika para sa isang tiyak na sitwasyong sosyal.

a.    diskurso                       C. komunikatib kompitens

b.    linggwistik kompetins  D. komunikasyong berbal

227.       Ito’y tumutukoy sa mental grammar ng isang indibidwal, di konsyus na kaalaman sa sistema ng mga tuntunin ng wika.

a.    diskurso                       C. komunikatib kompitens

b.    linggwistik kompetins  D. komunikasyong berbal

228.       Tumutukoy sa proseso ng komunikasyon na kinasasangkutan ng pagpapadala ng mensahe ang

a.    decoding.        C. pampublikong komunikasyon.

b.    encoding.       D. pampersonal na komunikasyon.

229.       Nagiging kumplikado ang proseso ng komunikasyon dahil sa

a.    hindi pagkakaunawaan.                                 

b.    persepsyon na hindi pare-pareho.

c.     hindi tamang paggamit ng mga salita.           

d.    pagkahiya ng kausap sa nagsasalita.

230.       Ang relaks na pangangatawan, madalas na pagtingin sa kaibigan ay maituturing na

a.    mensaheng panglinggwistika.                   

b.    mensaheng pansarili.

c.     mensaheng pampersonal.                 

d.    mensaheng pangnilalaman.

231.       Ang komunikasyong di-berbal ay mahalaga dahil

a.    nililinaw nito ang kahulugan ng isang mensahe.

b.    kongkretong naibibigay nito ang kahulugan ng isang salita.

c.     nakapagdudulot ito ng tamang sagisag ng salita.

d.    lahat ng nabanggit.

232.       Lebel ng pakikinig na ebalwatib o selektib kung saan bukod sa pag-unawa ng napakinggan, ang tagapakinig ay bumubuo ng mga konsepto at gumagawa ng mga pagpapasya ng balyu sa antas na ito.

a.    appreciative                            C. implayd

b.    mapanuring                           D. internal

233.       Ang tsanel ng komunikasyon ay tinatawag ding

a.    daluyan.                                 C. tugon.

b.    pidbak.                                    D. sagabal.

234.       Ito’y isa sa mga konsiderasyon sa mabisang komunikasyon na tumutukoy sa lugar kung saan nag-uusap.

a.    ends                                        C. participants

b.    act sequence                          D. setting

235.       Ang mga tunog ay nagsisilbi sa pakikinig bilang mga

a.    mensahe.                                            C. B lang.

b.    stimulus.                                            D. A at B.

236.       Ito’y antas ng pakikinig na tumutukoy sa pagkilala sa mga tunog.

a.    resepsyon                               C. rekognisyon

b.    pagbibigay-kahulugan             D. simbolisasyon

237.       Matapos matanggap ng tainga ang tunog, agad ipinadadala ang signal ng tunog sa ating utak sa pamamagitan ng

a.    stimulus.                                  C. auditory nerves.

b.    daluyan.                                  D. tainga.

238.       Inuunawa at inaalala ng tagapakinig ang mga impormasyong kaniyang napakinggan sa pakikinig na

a.    appreciative.                           C. internal.

b.    mapanuri.                                D. diskriminatori

239.       Ito’y ang pinakamahalagang tunog ng isang wika.

 1. morpema                                C. Salita
 2. B. ponema                             D. salitang-ugat.

240.       Tinatawag na makaagham na pag-aaral ng mga pangungusap ang

A. morpolohiya.                             C. sintaks.

B. ponolohiya.                               D. diskors.

241.       Ito ang tawag sa aparato ng pagsasalita na lumilikha ng tunog.

A. artikulador                               C. hangin

B. resonador                                 D. baga

242.       Katangian ng wika na tumutukoy sa esensya ng pagiging panlipunan nito.

A. nakabatay sa kultura    C. pinipili at isinasaayos

B. sinasalitang tunog        D. arbitraryo

243.       Ito’y antas ng wika na tinatawag ding panretorika.

A. pampanitikan              C. pambansa

B. kolokyal                        D. lalawiganin

244.       Makrong kasanayan ng tumutukoy sa pagkilala sa mga nakalimbag na simbolo.

A. pagsasalita                                C. pakikinig

B. pagbasa                                   D. pagsulat

245.       Tungkulin ng wika na naipapakita sa pamamagitan ng pakikipanayam upang makakuha ng impormasyon o datos.

A. interaksyunal                            C. heuristik

B. inpormatib                                 D. instrumental

246.       Anong uri ng pangungusap ang “Umuulan ngayon.”

a.    panagot                      C.  eksistensyal

b.    pamanahon                 D.  sambitlang panawag

247.       Ang salitang-ugat ng pamahalaan ay

a.    pamamahala.                          C.  halaan.

b.    bahala.                                    D.  pamahala.

248.       Sila ay kabilang ________ sa mga inanyayahan.

a. daw                         b. ang                         

c. ng                            d. nang

249.       Nagbasa __________ maayos ang mag-aaral.

a. siya                          b. nang                      

c. ng                            d. sila

250.       ___________ iinumin ka bang gamot?

a. Mayroon                  b. Meron                     

c. May                         d. Nang

251.       Ano ang kahulugan ____________ iyong ipinaliliwanag?

a. nang                                    b. ng              

c. din                                        d. rin

252.       Ang mga regalong natira ay ___________   Ayeng, Miguel at Joffrey.

a.    para sa atin                       c. para sa iyo

b.    para sa kanila                               d. para kina

253.       Ito ay maliliit na yunit ng tunog na may kahulugan.

a. ponema                        b. ponolohiya              

c. morpolohiya                  d. morpema

254.       Ito ay tumutukoy sa pag-aaral sa mga maliliit na yunit ng tunog na may kahulugan.

a. morpema                       b. morpolohiya           

c. ponema                         d. ponolohiya

255.       Mga tunog na ginagamitan ng mga katumbas na letra o titik upang mabasa at mabigkas.

a.    ponemang katinig             c. segmental

b.    ponemang patinig             d. suprasegmental

256.       Tumutukoy ito sa yunit ng tunog na karaniwang tinutumbasan ng simbolo upang matukoy ang paraan ng pagbigkas.

a. suprasegmental          b. segmental                           c. eksikal                                 d. pangkayarian

257.       Tumutukoy ito sa pinagsamang tunog ng isang patinig at isang malapatinig.

a. klaster                           b. diptonggo                          c. pares minimal                     d. leksikal

258.       Tumutukoy ito sa magkasunod na tunog katinig sa isang salita.

a. diptonggo                      b. pares minimal                     c. klaster                                 d. pangkayarian

259.       Tumutukoy ito sa pagtaas at pagbaba ng tinig sa pagsasalita.

a. diin                                 b. hinto                                    c. kumpas                               d. tono

260.       Nangangahulugan ito ng pagtigil sa pagsasalita.

a. intonasyon                     b. punto                                   c. hinto                                   d. diin

261.       Tumutukoy ito sa mga makahulugang yunit ng isang salita.

a. morpolohiya                  b. morpema                           c. sintaksis                               d. predikatibo

262.       Pag-aaral sa mga maliliit na yunit ng salita na may kahulugan.

a. morpema                      b. morpolohiya                      c. predikatibo                           d. sugnay

263.       Mga salitang tinatawag ding pangnilalaman pagkat may kahulugan sa ganang sarili.

a.    salitang leksikal        c. salitang payak

b.    salitang pangkayarian   d. salitang tambalan

264.       Mga salitang walang kahulugan sa ganang sarili at kailangang makita sa isang konteksto upang maging makahulugan.

a. salitang pangkayarian              c. salitang maylapi

b. salitang payak                          d. salitang tambalan

265.       Ang salitang BULAKLAK ay anong anyo ng salita?

a. maylapi                         b. tambalan                

c. inuulit                             d. Payak

266.       Ang salitang MALIGAYA ay anong anyo ng salita?

a. tambalan                       b. maylapi                 

c. inuulit                             d. payak

267.       Tumutukoy ito sa pagbabago ng anyo ng morpema dahil sa impluwensiya ng mga katabing tunog.

a. asimilasyon                 b. paglilipat                 

c. pagpapalit                      d. asimilasyong ganap

268.       Ito ay tumutukoy sa mga salitang sumisimbolo sa ngalan ng tao, bagay hayop, pangyayari at kalagayan.

a. pandiwa             b. panghalip                            

c. pangngalan                              d. pang-abay

269.       Ito ay panghalili sa pangngalan.

a. pang-uri             b. pang-abay                          

c. panghalip                                 d. pandiwa

270.       Salita o lipon ng mga salita na iniuugnay sa mga pangngalan at panghalip upang maipakita ang katangian nito sa iba.

a. pang-abay                     b. pang-uri                             c. pang-ukol                            d. pang-ugnay

271.       Mga salitang nagpapahayag ng kilos, aksiyon o gawa.

a. pandiwa                       b. pantukoy                             c. pang-ugnay                         d. pang-abay

272.       Ito ang nagbibigay buhay sa pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay.

a. pangngalan                   b. panaguri                              c. pang-abay                         d. pang-uri

273.       Ito ang mga salitang ginagamit sa pagdurugtong ng panuring sa salitang tinuturingan.

a. pang-angkop                 b. pangatnig                         c. pang-ukol                            d. pananda

274.       Ang at, o, saka, pati at iba pa ay halimbawa ng

a. pang-angkop                 b. pangatnig                         c. pang-ukol                            d. pananda

275.       Ang na at ng ay halimbawa ng

a. pananda                        b. pangatnig                            c. pang-ukol                            d. pang-angkop

276.       Ito ay isang salita o grupo ng mga salita na naghahayag ng isang kompletong diwa.

a. panaguri                        b. paksa                                  c. pangungusap                    d. hugnayan

277.       Ito ang bahagi ng pangungsap na kumakatawan sa impormasyong sinasabi o iniuugnay sa paksa.

a. simuno                          b. panaguri                            c. paksa                                  d. payak

278.       Ito ang pangunahing komponent ng batayang pangungusap.

a. panghalip                      b. pangngalan                         c. pandiwa                               d. panaguri at paksa

279.       Anong ayos ng pangungsap kapag nauuna ang simuno sa panaguri.

a. karaniwan                     b. di-karaniwan                     c. payak                                  d. tambalan

280.       Anong ayos ng pangungusap kapag nauuna ang panaguri sa simuno.

a. di-karaniwan                b. payak                                  c. langkapan                           d. karaniwan

281.       Ang pangungsap na ito ay nagbabadya ng katotohanan.

a. patanong                       b. pasalaysay                        c. padamdam              d. pautos

282.       Ang pangungsap na nagnanais makabatid ng tungkol sa isang bagay na nais malaman.

a. pautos                           b. pasalaysay              c. padamdam              d. patanong

283.       Ang pangungusap na nagpapahayag ng masidhing damdamin.

a. patanong                       b. padamdam                         c. pautos                                 d. pasalaysay

284.       Pangungusap na binubuo ng dalawa o mahigit pang mga sugnay na makapag-iisa.

a. payak                            b. hugnayan                            c. langkapan                          d. tambalan

285.       Pangungusap na nagbibigay ng isang kaisipan lamang.

a. tambalan                       b. langkapan                           c. payak                                 d. hugnayan

286.       Pangungusap na binubuo ng isang punong sugnay at isa o mahigit pang pantulong na sugnay.

a. hugnayan               b. langkapan                           c. payak                                  d. tambalan

287.       Pangungusap na binubuo ng dalawa o higit pang malaya at pantulong na sugnay.

a. payak                            b. tambalan                             c. hugnayan                            d. langkapan

288.       Anong uri ito ng pangungusap ayon sa kayarian: Kapag ang tao ay mayaman, siya’y may maraming kaibigan, kahit saan siya’y naaanyayahan.

a. hugnayan                     b. langkapan                           c. payak                                  d. tambalan

289.       Kung ang umakay ay patungo sa kasamaaan, ang patutunguhan ng inakay ay kasamaan din.Anong uri ito ng pangungusap ayon sa kayarian.

a. payak                            b. tambalan                             c. langkapan                           d. hugnayan

290.       Computer Science ang kukunin kong kurso pagkatapos ng hayskul. Saan dito ang panaguri.

a. kurso                             b. computer science

c. kukunin                          d. hayskul

291.       Pang + Ligo =

a. pangligo             b. pamligo                              

c. panligo                         d. paligo

292.       Pang + Bansa =

a. pangbansa                    b. pambansa                          c. pamansa                             d. pabansa

293.       Sa salitang PINAGSUMIKAPAN, anong uri ng panlapi ang ginamit

a. unlapi                             b. gitlapi                                   c. hulapi                                   d. laguhan

294.       Ang salitang KAHAPON ay anong uri ng salitang leksikal

a. pang-abay                    b. pangngalan                         c. pang-uri                               d. pandiwa

295.       Ang salitang ARAW-ARAW ay halimbawa ng anong pag-uulit?

a. parsyal                                b. buo                         c. di karaniwan                        d. karaniwan

296.       Ang salitang BANAL ay anong uri ng salitang leksikal?

a. pang-uri                 b. pandiwa                  

c. pang-abay                                 d. pangngalan

297.       Sa lingo na pala ang piknik natin. Ano ang ___________ mong pagkain?

a. Dadalhin                       b. Dinala                                  c. Dinadala                              d. Dadala

298.       Balita ko ay ______ daw si G. Cruz.

a. Naglitson               b. Maglilitson                           c. Naglilitson                            d. Lilitson

299.       __________ mo muna ang kwarto mo bago ka umalis.

a. Walisin                                 b. Walisan                  c. Wawalisin                            d. Wawalisan

300.       O , tahan na, ____________ mo nga ang luha sa iyong mga mata.

a. Pahiran                               b. Pahirin                     c. Punasin                               d. Punasan

301.       _____________ mo si Ana ng isang araw na sweldo.

a. Bawasin                  b. Bawasan                

c. Alisin                                    d. Alisan

302.       Huwag mong ____________ itong ampalaya para huwag pumait.

a.    Hahaluan                     b. Haluan                                 c. Hahaluin                              d. Haluin

303.       ______________ sa kalsyum ang dilis

a. masagana                    b. mabiyaya                            c. mataglay                             d. marami

304.       Ang Wikang Filipino ay

a. masaklaw                      b. malaganap                          c. malawak                              d. matayog

305.       _____________ ang agos ng tubig

a. maliksi                           b. malakas                              c. mabilis                                d. matulin

306.       _____________ sa bundok ang eroplano.

a. bumagsak                    b. nahulog                               c. nadapa                                d. natumba

307.       ________________ narin ang kanyang mga pangarap.

a. nakuha                          b. nakamit                               c. natupad                              d. naganap

308.       _______________ sa tao ang alaga kong aso.

a. mabait                           b. maamo                               c. magalang                            d. matulungin

309.       ____ sa sugat ang asin.

a. makirot                          b. mahapdi                             c. masakit                                d. maaskad

310.       __________ ang kapaligiran sa bukid.

a. maaliwalas                   b. panatag                               c. tahimik                                 d. mahangin

311.       _________ niya ang isang bultong bigas.

a. pasan                            b. dala                                     c. bitbit                         d. sunong

312.       Nakatulilig ang _____ng Judas Belt.

a. tugtog                            b. tunog                                   c. putok                                  d. tinig

313.       ___________ ang kanyang tinig, masakit sa tainga.

a. malakas            b. matinis                               c. makinis                                d. magaspang

314.       Piliiin ang pangungusap na ang kaganapang pansimuno ay pang-uri

a.    Mga madasalin ang mga Pilipino.

b.    Kayong masisipag ay tiyak na magtatagumpay.

c.     Ang marangal na tao ay pinagpala.

d.    Mabilis na bata ang nasa huling taon.

315.       Sa pangungusap na “ill be the one to break the news to him about the accident” ang bahaging break the news ay nangangahulugang

a.    Sisira ng balita sa kanya                                      c. Magtatago ng balita sa kanya

b.    Magbabalita sa kanya                                         d. Maglilihim ng balita sa kanya

316.       Mahalaga ang pagkakaroon ng pambansang wika dahil ito ang nagsisilbing tulay sa pagkakaunawaan at pagkakaisa ng mga mamamayan ng isang bansa. Ang pangungusap na ito ay

a. Payak                            b. Tambalan                            c. Hugnayan                          d. Langkapan

317.       Para sa maayos na daloy ng trapikmo, ang coding ay mahalaga. Ang na asa pangungusap ay ginamit bilang

a. Pang-angkop               b. Pang-ukol                            c. Pangatnig                            d. Pangawing

318.       Tila unti-unti nang nawawala ang damdaming pagkamakabayan sa mga kabataan. Ang salitang may salungguhit ay isang

a. Pang-abay                    b. Pang-uri                              c. Pananda                              d. Pang-ugnay

319.       Alin sa mga pangungusap ang may pang-uring nagbibigay-turing sa pangngalan?

a.    Masaya kami sa pagdalo mo.                 

b.    Malinis ang mga silid dito.

c.    Mabilis tumakbo ang manlalaro.

d.    Tayo ang dapat dumating sa tamang oras.

320.       Alin sa mga pangungusap ang nag-uugnay sa pangngalan sa pamamagitan ng pang-angkop?

a.    Magandang tanawin ang nakikita ko.

b.    Umalis na kami kaagad.

c.    Totoong madali ang kumuha ng Passport.

d.    Mas malaki ang natanggap mong regalo.

321.       Ang mga salitang na, pa, ba at lang ay mga katagang

a. Pang-abay                    b. Pang-angkop                      c. Pang-ukol                            d. Pangatnig

322.       Ang idyomang “Make a mountain out of a molehill” ay nangangahulugang

a.    Palakihin ang isang maliit na problema               c. Gawing bundok ang isang burol

b.    Balewalain ang isang maliit na problema                    d. Gumawa ng isang bundok sa isang burol

323.       Pag ako sa kasalanan ng iba

a.    Hindi ako/ ang nakawala ng pera                         c. Hindi ako ang nakawalab / ng pera

b.    Hindi/ ako ang nakawala ng pera                         d. Hindi/ ako/ ang nakawala ng pera.

324.       Pinatunayan mo na ang kaibigan mo ay maganda

a.    Totoo si Josephine /ay maganda.                                    c. Totoo/ si Josephine ay maganda.

b.    Totoo si Josephine ay/ maganda.                        d. Totoo si/ Josephine ay maganda

325.       Ipinakilala m osa iyong guro ang kaibigan mo.

a.    Bb./ Teodoro/Luis/Manuel ang mga kaibigan ko.

b.    Bb. Teodoro/LuisManuel/ ang mga kaibigan ko.

c.     Bb. TeodoroLuis/Manuel ang mga kaibigan ko.

d.    Bb. Teodoro Luis Manuel ang mga kaibigan ko.

326.       Ipinagdiinan mo na dapat kang sundín

a.    Dapat sundín mo / ako.                                        c. Dapat sundín / mo ako.

b.    Dapat / sundín / mo ako.                                      d. Dapat/ ssundin mo ako.

327.       Hindi sigurado ang alkalde kung patuloy na uunlad ang turismo sa lungssod.

a. Hindi umuunlad ang turismo natin.                  

c. Tila uunlad ang turismo natin.

b. Tunay na umunlad ang turismo natin.             

d. Sadyang maunlad ang turismo natin.

328.       Nag-aalinlangan si Raymond sa mga sagot niya sa pasulit.

a.    Hindi tama ang mga sagot ko.    

b.    Tinitiyak Kong tama ang lahat ng sagot ko.

c.     Hindi ako ssigurado sa mga sagot ko.             d. Sigurado akong hindi tama ang sagot ko.

329.       Pinagsabihan ng Tatay ang kanyang dalaga na kailangang umuwi ng maaga galing eskwela.

a.    Riza, umuwi ka nang maaga.                               c. Riza, umuwi ka ng maaga!

b. Riza umuwi ka nang maaga.                           

d. Riza umuwi,  ka nang maaga.

330.       Sinabi ng guro na hindi dapat ilagay ang basurahan sa may pintuan.

a.    Huwag dito ilagay ang basurahan.                   c. Huwag dito, ilagay ang basurahan.

b.    Huwag, dito ilagay ang basurahan.                      d. Huwag dito ilagaya, ang basurahan.

331.       Ipinagpilitan mong hindi ikaw kundi si Jecris.

a.    Hindi / ako si Jecris                                                           c. Hindi ako / si Jecris

b.    Hindi ako si / Jecris                                                          d. Hindi / ako / si Jecris.

332.       Ikaw gumawa hindi iba.

a.    Hindi / ako / ang gumawa niyan.                                   c. Hindi / ako gumawa niyan.

b.    Hindi ako / ang gumawa niyan.                            d. Hindi ako ang gumawa/niyan.

333.       Sa ilalim ng kasunduan, ang mga OFW sa Timog  Korea ay magkakaroon ng karagdagang benepisyo __ ang industrial accident insurance, medical insrance, at employment insurance.

a. ang mga halimbawa.                                              c. kabilang dito.

b. ang epekto.                                                             d. tulad ng

334.       Magkakaroon ang Kalakhang Maynila ng crisis sa basura sa susunod na dalawang taon. Ito ang naging bahala ng MMDA. At upang maiwasan ito, ___ nang maghanap and MMDA ng ibang tapunan ng basura sakalingg mapuno na ang mga kasalukuyang tapunan ng basura.

334.a. na                                  b. sinimulan                           c. noon                                    d. bago

335.       Sa pangunguna ng mga kilalang manunulat ng dula, ginamit nila ang teatro upang ipakita kung bakit ang Pilipinass ay dapat na lumaban para sa kalayaan. ___ manunulat ay sina Juan Abad, Juan Matapang Cruz, Tomas Remegio, at Aurelio Tolentino.

a.    Kabilang dito                                                                     c. Ang mga patunay

b.    Ang mga halimbawa                                                         d. Ilan sa mga

336.       Inaakala ng mga amerikano na madali nilang masasakop ang Pilipinas. Ito ay dahil sa kanilang mas malakas na sandata at karanasan sa digmaan. ___ naman kaagad na idineklara ng Ameriak na tapos na ang digmaan.

a. Dahil sa                   b. Sanhi                                  

c. Kaya                                    d. Bunga

337.       Binitay si Macario Sakay at Lucio de Vega sa kulungan ng bilibid sa Lungsod ng Maynila. Nahatulan ang dalawa ng kamatayan sa salang sedisyon at pagiging bandido. _____ iginiit nina Sakay at de Vegana sila ay mga rebolusyonaryong lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas.

Sa kabilang banda                                                      c. Samantala

b. Sa kabila nito                                                          d. Sa kabila

338.       Gusto kong kumain ________ mangga.

a. na                                  b. ng                                       c. sa                                         d. nang

339.       Agad na sumigaw ang bata____ makitang dumating ang kanyang kapatid

a.    ng                          b. nang

340.       Ang mga mag-aaral ay nagkasundo _____ sa iminungkahi ng guro.

a.    din                         b. rin

341.       Ang bawat tao _____ ay kailangang isakatuparan ang kanyang mithiin sa buhay.

a.    Daw                                   b. raw

342.       Ang kirot ay unti-unti ______ nawawala.

a.    ng                          b. nang

343.       Ayon kay Jose Rizal, ang mga bata _____ ang siyang pag –asa ng bansa.

a.    daw                                   b. raw

344.       Sa Sabado _____ gabi mawawalan ng kuryente.

a.    ng                          b. nang

345.       Hindi na nakaramdam ng gutom si Kuya mula _____ siya ay natulog.

a.    ng                          b. nang

346.       _____ dalang pusa ang Inay nang umuwi.

a.    May                                   b. Mayroon

347.       Maya-maya ay sisingaw _____ ang amoy ng Patay.

a.    din                         b. rin

348.       Ang dunong ay kailangan ng tao ngunit kailangan _____ niya ang tulong ng Maykapal.

a.    din                                     b. rin

349.       Sino ba ang sumisigaw _____ at nagtatakbuhan ang mga tao.

a.    doon                                  b. roon

350.       _____ tainga ang lupa, may pakpak ang balita.

a.    May                                   b. Mayroon

351.       Ang bawat tao sa mundo ___ ay dapat magkaunawaan para sa kanilang ikabubuti.

a.    Daw                       b. raw

352.       Ang Pilipinas ay malakas ____ tulad ng Singapore kung karapatan ang Pag-uusapan.

a.    din                                     b. rin

353.       Unti- unti  ____ humuhupa ang kanyang galit.

a.    Ng                         b. nang

354.       Ang tawag sa mga tulang bayani

a.    dalit                                   c. senakulo

b.    epiko                                 d. duplo

355.       Tinaguriang Joseng Batute ng Pilipinas

a.    Jose Garcia Villa   c. Jose Corazon de Jesus

b.    Francisco Baltazar            d. Modesto de Castro

356.       Mga sagisag na ginamit ni Rizal

a.    Piping Dilat                      c. Pudpod at Plaridel

b.    Dolores Manapat        d. Dimasalang at laong laan

357.       Ang “ prinsipe” ng makatang Tagalog

a.    Modesto de Castro

b.    Francisco Baltazar

c.     Fernando bagongbanta

d.     Jose Garcia Villa

358.       Siya ay tinaguriang “ Ama ng Balarila ng Wikang Pambansa”

a.    Jose Villa Panganiban      c. Severino Reyes

b.    Lope K. Santos               d. Rafael Palma

359.       Isang dula noong panahon ng Hapon na isinulat ni Francisco Soc Rodrigo

a.    Panibugho                         c. Panday Pira

b.    Sa pula, Sa Puti               d. Luha ng Buwaya

360.       Ama ng Katipunan

a.    Emilio Jacinto                    c. Apolinario Mabini

b.    Andres Bonifacio            d. Marcelo H. del Pilar

361.       Isang uri ng panitikan na nagsasaad ng simulain ng mga bagay o tao sa daigdig

a.    tula                                    c. alamat

b.    tibag                                  d. maikling kwento

362.       Pinakabantog at pinakamahalagang awit na nasulat ni Francisco Baltazar

a.    Senakulo               c. duplo

b.    epiko                                 d. Florante at Laura

363.       Ang kauna-unahang Pilipinong manlilimbag

a.    Marcelo del Pilar   c. Jose Maria Panganiban

b.    Tomas Pinpin                  d. Emilio Aguinaldo

364.       Ang tawag sa ating unang alpabeto

a.    Alpabetong Romano         c. Kartilya

b.    Alibata                              d. Romanisasyon

365.       Ang taong may “memorya fotograpica”

a.    Jose Maria Panganiban

b.    Jose Garcia Villa

c.     Jose Corazon de Jesus

d.    Jose Rizal

366.       “Ama ng Dulang Pilipino”

a.    Julian Balmaceda c. Lope K. Santos

b.    Severino Reyes               d. Emilio Jacinto

367.       Siya ay tinaguriang Joseng Sisiw

a.    Jose Villa Panganiban     c. Jose dela Cruz

b.    Pedro Paterno                  d. Modesto de Castro

368.       Ang kilalang epiko ng mga Muslim

a.    Hudhud                 c. Hinalawod

b.    Darangan             d. Bantugan

369.       Ang kauna-unahang aklat na nalimbag sa Pilipinas

a.    Pasyon                              c. Doctrina Christiana

b.    Barlaan at Josaphat          d. Florante at Laura

370.       Ama ng Wikang Pambansa

a.    Emilio Aguinaldo    c. Aurelio  Tolentino

b.    Manuel L. Quezon            d. Florante at Laura

371.       Ang “ Orator ng Pagbabago”

a.    Graciano Lopez Jaena   c. Urbana at Feliza

b.    Mariano ponce                  d. Jose Buhain

372.       Isang dulang nagwagi ng kauna-unahang Gatimpalang Palanca

a.    Medusa                 c. Urbana at Feliza

b.    Tibag                                 d. Hulyo 4, 1946 A.D

373.       Ang may-akda ng “Ang Cadaquilaan ng Dios”

a.    Emilio Aguinaldo   c. Julian Felipe

b.    Marcelo H. del Pilar        d. Lopez Jaena

374.       Baston ni Adan Hindi mabilang-bilang

a.    buhok                                c. dahon

b.    ulan                                   d. palay

375.            Ang dalawa’Y tatlo na,

Ang maitim ay maputi na

Ang bakod ay lagas na

a.    aso                                    c. matandang tao

b.    kalabaw                 d. punong kahoy

376.       Ang anak ay nakaupo na

Ang ina’y gumagapang pa

a.    kalabasa               c. sanggol

b.    saging                               d. aso

377.       Kung araw ay bumbong

Kung gabi ay dahon

a.    saging                               c. atip ng bahay

b.    banig                                d. paying

378.       Isang reyna   

Nakaupo sa tasa

a.    kandila                   c. kasoy

b.    kapa                      d. santol

379.       Dalawang magkaibigan,

unahan nang unahan.

a.    trak                        c. bibig

b.    paa                        d. mata

380.       Dalawang bolang sinulid

Umaabot hanggang langit

a.    bola                       c. lobo

b.    mata                      d. saranggola

381.            May ulong walang mukha

May katawan, walang sikmura

Namamahay nang sadya

a.    pako                                  c. upo

b.    palito ng posporo           d. talong

382.            Bumili ako ng alipin

Mataas pa sa akin

a.    payong                  c. sombrero

b.    atip                        d. bahay

383.       Tubig sa ining-ining

Di mahipan ng hangin

a.    ilog                                    c. ulan

b.    balon                                d. dagat

384.        

a.    eskursiyon                         c. exkursion

b.    iskursiyon                        d. excursion   

385.        

a.    scout                                 c. iskawt

b.    escout                   d. skawt

386.        

a.    colisiyon                c. koliseum

b.    kolisiyum             d. coliseum

387.       a

a.    Istadyum              c. Estadyum

b.    Stadium                 d. estadium

388.        

a.    Matematika                      c. matimatika

b.    Mathematica         d. matemateka

389.       Karamihan sa mga sugapa ay mula sa wasak na tahanan.

a.    malaki ang sita ng bahay

b.    maliit lamang ang bahay

c.    magkahiwalay ang magulang

d.    walng magulang

390.       Matagal na lumagay sa tahimik si Marcia. Ang ibig sabihin ay _______.

a.    matagal na namatay         c. hindi na nagpakita

b.    nag-asawa na                  d. nanganak na

391.       Alin ang salawikain sa sumusunod:

a.    Nasa Diyos ang awa                              

b.    Nasa  Tao ang gawa

c.     Di-maliparang uwak

d.    May puno walang bunga                         

e.    May dahon walang sanga

f.      Nag-bubuhat ng sariling bangko

392.       Ang bagong alpabetong Filipino ay may ______ ng letra.

a.    20  b. 24                c. 28        d. 30

393.       Ito ay bahagi ng aklat na makikita sa likod. Ito ay talaan ng lahat na mahalagang paksa kasama ang pahina. Ang mga paksa ay nakasulat sa paalpabeto.

a.    Talatuntunan       c. Talahulugan

b.    Talatinigan                        d. Talaan ng nilalaman

394.       Isang kuwento ng ang gumagapang ay mga hayop na kumikilos at nagsasalita na parang tao.

a.    Parabola                c. kuwento

b.    pabula                              d. alamat

395.       Ito ay isang uri ng dula na nawawakas sa pagkamatay ng pangunahing tauhan.

a.    komedya               c. melodrama

b.    epiko                                 d. trahedya

396.       Isang kuwento hango sa banal na kasulatan na umaakay sa tao sa matuwid na landas ng buhay. Ito ay may aral.

a.    Anekdota               c. parabola

b.    alamat                               d. sanaysay

397.       Isang tagisan ng mga talino sa pamamagitan ng katwiran sa pamamaraang patula.

a.    balagtasan                       c. tula

b.    talumpati               d. duplo

398.       Si Severino Reyes na lalong kilala sa tawag na Lola Basyang ay higit na kilala sa larangan ng:

a.    dulaan                              c. pag-awit

b.    pagtula                              d. balagtasan

399.       Ang Kumintang ay isang uri ng awiting bayan. Ito ay may karaniwang inaawit sa:

a.    paghaharana                     c. paghehele

b.    pakikidigma                     d. pamamangka

400.        Ang senakulo ay isang panrelihiyon; ito ay naglalayon na

a.    ipaala ang kapanganakan ni Hesukristo

b.    ipakita ang pagkakapatiran ng mga Kristiyano at Muslim

c.    magsalarawan ng mga pinagdaanang buhay at kamatayan ni Hesukristo

d.    magligtas sa mga kasalanan

401.        Sa akda niyang “Guryon”, ipinalintulad ni Idelfonso Santos ang Guryon sa:

a.    buhay ng tao                   c.  anyo ng pagpapalipad

b.    tibay ng pisi                       d. hanging habagat

402.       “Unupo si Itim, sinulot ni Pula, heto na si Puti na bubuga-buga.” Ito ay halimbawa ng isang:

a.    bugtong               c. alamat

b.    salawikain             d. kuwentong bayan

403.       “Ang sinuman ay makabubuo ng matibay na lubid kung pagsasamahin ang sinulid.” Ang ibig sabihin ng kasabihang ito ay:

a.    Mahirap magkaisa ang mga tao.

b.    Madali ang gumawa ng lubid kung may sinulid

c.     Kailangan natin ang lubid sa ating mga Gawain.

d.    Magkakaroon tayo ng lakas kung tayo’y magkakaisa.

404.       “Ang taong nagigipit sa patalim kumapit.” Ano ang ibig sabihin ng salawikaing ito:

a.    Ang kaligtasan ng taong nagigipit ay sa tapang ng dibdib

b.    Susuungin ng tao kahit anumang panganib upang malunasan ang kanyang problema

c.     Malapit sa panganib ang mga taong nagigipit.

d.    Huwag makiharap sa taong nagigipit sapagkat siya ay siguradong galit

405.       Alin sa sumusunod ang hindi tuluyang anyo ng panitikan?

a.    korido                               c. kuwentong bayan

b.    alamat                               d. maikling kuwento

406.        Tukuyin kung anong uri ng panitikan ang “Isang bayabas, pito ang butas.”

a.    Sawikain               c. Salawikain

b.    Idyoma                  d. Bugtong

407.       “Ano man ang tibay ng piling abaka ay wala ring lakas kapag nag-iisa.” Isinasasaad ng salawikaing ito ang kahalagaan ng :

a.    pagkakaisa’t pagtutulungan

b.    tibay ng dibdib at lakas kahit nag-iisa

c.     pagkakaroon ng lakas kahit nag-iisa

d.    pagpapalakas ng loob lalo’t nag-iisa

408.       Ano ang ipinahihiwatig ng saknong?

a.    Lahat ng pagkain ay sa magsasaka nagmumula

b.    Lahat ng magsasaka ay may lupang sinasaka

c.     Lahat ng tao’t bagay ay galling sa lupa

d.    Lahat ng umaasa sa biyayang galling sa magsasaka.

409.       Ang kaibigan ko ay isa lamang maralita.

a.    mangmang                        c. mabait

b.    maliliit na tao                     d. mahirap

410.       Si Nena ay inaruga ng kanyang lola mula pa noong siya’y maulila.

a.    pinabayaan                       c. inalagaan

b.    pinamigay             d. kinuha

411.       Palasak na ang desenyong iyan.

a.    pambihira              c. magastos

b.    pangkaraniwan               d. wala sa moda

412.       Ang mga salbahe ay kinamuhian niya

a.    kinakalinga            c. kinatatakutan

b.    kinukumusta          d. kinasusuklaman

413.       Ang mga kawal na lumabag sa utos ay binigyan ng babala.

a.    sundalo                c. kusinero

b.    kaibigan                d. pulis

414.       Nangangamba ka ba na hindi ka niya pagbibigyan?

a.    nasisiyahan                       c. nababanas

b.    natatakot              d. naiinis

415.       Ang pagpunta sa Saudi Arabia ay di-gawang biro.

a.    Madali                               c. mahirap

b.    masayang Gawain            d. maayos

416.       Si Miguel ay sumakabilang buhay na noong Linggo.

a.    nagpaalam            c.nagpunta sa siyudad

b.    namatay               d. nagbayad ng utang

417.       Bakit mukhang Biyernes Santo si Marko.

a.    malungkot                        c. mukhang masaya

b.    lumuluha               d. tumatawa

418.       Nakaririmarim ang nangyaring sakuna sa dagat.

a.    nakalulungkot        c. nakaiinis

b.    nakatatakot           d. nakapangingilabot

419.       Ang dayuhang siyang pinakamatalik na kaibigan ni Rizal ay

a.    Austin Craig                      c. Otley beyer

b.    Ferdinand Blumentritt    d. Don Eulogio Despujl

420.       Dahil sa tulong at pagmamalasakit ni

a.    Dona Aurora A. Quezon

b.    Tandang Sora

c.     Luz B. Magsaysay

421.       Sa kapakanan ng mga sinalanta ng sakuna, siyay tinaguriang Ina ng Kruz na Pula.

Kung ano ang “Urbana at felisa” sa mga tagalog ang _____ ay siya naman sa mga Bisaya. 

a.    Lagda                               c. Bidasari

b.    Maragtas               d. Hudhud

422.       Sa mga tauhan ng Noli Me Tangere ni Rizal, si

a.    Basilio                   c. Capitan Tiago

b.    Elias                      d. Simon

c.     Ang nagligtas kay Ibarra sa kapahamakan

423.       Ang aklat ng mga tinipong tula sa Tagalog ni Lope K. Santos ay pinamagatang

a.    Damdamin                        c. Tungkos ng Alaala

b.    Puso at Diwa                   d. Mga Dahong Ginto

 

If this content helps you, please share this NEWS with your friends and help someone to pass the board too!


#LETReviewers #PRC #LET #LicensedPRofessionalTeacher #LPT #GenED Reviewers for Teachers | LET Reviewers


/via Teachers ng Pinas


Reactions

Post a Comment

0 Comments